Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania Sklepu Online dostępnego pod adresem http://sklep.porsche.pl/ oraz świadczenia i korzystania z Usług Sklepu Online. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Volkswagen Group Polska sp. z o.o. jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep Online.
Warunkiem korzystania ze Sklepu Online jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I. DEFINICJE użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie lub przez Sprzedającego z związku z zawartą Umową Sprzedaży, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu Online. 

1.3. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem http://sklep.porsche.pl/

1.4. Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie i modyfikację Danych osobowych oraz innych danych w Sklepie Online, w tym zawierające historię zamówień i wpłat, a także preferencje Użytkownika dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu Online.

1.5. Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika w Sklepie Online na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania ze Sklepu Online. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie po utworzeniu Konta.

1.6. Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego „Sklep Online”. Regulamin jest dostępny pod adresem http://sklep.porsche.pl/

1.6. Sklep Online – sklep internetowy dostępny pod adresem http://sklep.porsche.pl/

1.7. Sprzedający – Dealerzy marki Porsche, którzy, działając na podstawie porozumienia z Usługodawcą dokonują sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Online; wyboru Sprzedającego Usługobiorca dokonuje na etapie składania Zamówienia; lista możliwych Sprzedających wraz z ich danymi znajduje się pod linkiem http://sklep.porsche.pl/dealer/find

1.8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

1.9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

1.10. Towar – oryginalne akcesoria marki Porsche znajdujące się w Sklepie Online i szczegółowo tam opisane. 

1.11. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procesu rejestracji.

1.12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedającym a Usługobiorcą dotycząca Towaru i zawierana z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego Zamówienia;  

1.13. UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

1.14. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Online; w tym: założenie konta, logowanie, obsługa konta, złożenie Zamówienia, dostarczanie informacji związanych z produktem i realizacją Zamówień, płatności i dostaw.

1.15. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług na podstawie Umowy albo kupująca Towar na podstawie Umowy Sprzedaży. 

1.16. Usługodawca – Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-246-35-63, REGON 301062169, posiadającą kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 331.009.000,00 PLN, nr telefonu +48 61 6273000, adres strony internetowej: vw-group.pl

1.17. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

1.18. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

1.19. Użytkownik – Usługobiorca, który założył Konto w Sklepie Online.

1.20. Zamówienie – złożenie zamówienia zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu Online.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Sprzedającego i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą  elektroniczną oraz zawieraniem umów sprzedaży na odległość,

2.1.2.  zasady dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Online,

2.1.3.  zasady ochrony Danych osobowych osób korzystających  z Usług na podstawie Umowy oraz zawierających Umowę Sprzedaży.

2.2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Sprzedający dokonuje sprzedaży Towaru zgodnie z Regulaminem.

2.3. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę lub od chwili podjęcia czynności zmierzających do zawarcia Umowy Sprzedaży.

III. WARUNKI OGÓLNE

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym,  którym posługuje się Usługodawca, są następujące:

3.1.1. połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera  dokumentów HTML,

3.1.3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2. Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Sklepu Online oraz wprowadzania usprawnień w Sklepie Online.

3.3. Usługodawca i Sprzedający zastrzegają, że korzystanie z Usług Sklepu Online może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystywaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

3.4. Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zakończenia procesu zakładania Konta. 

IV. REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE

4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.

4.2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Online nie jest wymagane założenie przez Usługobiorcę Konta. 

4.3.  Akceptując Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

4.4. W celu utworzenia Konta w Sklepie Online przez Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie Danych Osobowych w postaci:  imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie Online (Login), a także podanie hasła.

4.5. W celu utworzenia Konta w Sklepie Online przez Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego i podanie danych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, numeru NIP, nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie Online (Login), a także podanie hasła. W celu utworzenia Konta w Sklepie Online przez Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie danych w postaci: adresu siedziby, Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, numeru NIP, nazwy identyfikującej Użytkownika w Sklepie Online (Login), a także podanie hasła.

4.6. Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

4.6.1.   podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.6.2.   jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.6.3.   podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,

4.6.4.   zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

4.7. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą link aktywacyjny służący do dokończenia procesu rejestracji w Sklepie Online. 

4.8. Po dokończeniu procesu Rejestracji, o którym mowa w punkcie 4.7. niniejszego  Regulaminu, Usługodawca utworzy w Sklepie Online Konto Użytkownika z wykorzystaniem Loginu podanego w Formularzu rejestracyjnym.

4.9. Umowa pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana z chwilą potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika poprzez aktywację linku przesyłanego w tym celu przez Usługodawcę na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.10. Usługodawca jest uprawniony do weryfikacji podanych przez Użytkownika Danych osobowych w każdym czasie poprzez kontakt telefoniczny z Usługobiorcą lub przesłanie wiadomości na Adres poczty elektronicznej Użytkownika.

4.11. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

4.12. W przypadku, gdy Użytkownik odstąpi od Umowy, a w okresie pomiędzy dokonaniem rejestracji a odstąpieniem od Umowy zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym zgodnie z punktem 5.9, która to w dniu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie została zrealizowana przez Sprzedającego, ulega ona rozwiązaniu lub jest wykonywana według decyzji Użytkownika. W przypadku braku takiej decyzji w terminie 14 dni umowę tę uznaje się za rozwiązaną.  

4.13. Usługodawca może uzależnić rejestrację Użytkownika w Sklepie Online od potwierdzenia prawdziwości podanych przez niego danych w Formularzu rejestracyjnym.

4.14. Konto Użytkownika w Sklepie Online zawiera dane Użytkownika podane przez niego w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik powinien niezwłocznie je zaktualizować w przypisanym mu Koncie Użytkownika. Zabrania się w trakcie korzystania z Usług usuwania przez Użytkownika podanych danych, o których mowa w punkcie  4.4. i 4.5., z wyjątkiem ich aktualizacji, a także podawania danych nieprawdziwych, niepełnych bądź danych osób trzecich, które nie wyraziły na to zgody.

4.15. Użytkownik nie jest uprawniony do zmiany podanej przez niego nazwy identyfikującej w Sklepie Online (Login). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny Adres poczty elektronicznej.

4.16. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Konta innego Użytkownika i udostępniania swojego Konta innym osobom.

4.17. Logowanie do Sklepu Online odbywa się z wykorzystaniem Loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi. 

4.18. Użytkownik akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług oraz sprzedażą Towarów. Użytkownik zobowiązuje się do zaktualizowania Adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany, w ustawieniach założonego Konta.

V. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Realizacja Zamówień Usługobiorcy jest możliwa jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Aktualne informacje na temat dostępnych Towarów są zamieszczane na stronie internetowej Sklepu Online znajdującego się pod adresem http://sklep.porsche.pl/

5.3. Informacje dotyczące Towarów podane na stronie internetowej Sklepu Online nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

5.4. Po dokonaniu wyboru Towaru, Usługobiorca otrzymuje informację o Sprzedających, którzy mogą zrealizować złożone Zamówienie.

5.5. Składając Zamówienia Usługobiorca dokonuje:

5.5.1. wyboru zamawianych Towarów,

5.5.2. wyboru Sprzedającego,

5.5.3. oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na który ma zostać wystawiona faktura VAT, jeżeli adresy te są inne,

5.5.4. w przypadku, gdy zakupu dokonuje Usługobiorca nieposiadający Konta w Sklepie Online jest on zobowiązany do podania Danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (siedziby), Adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy oraz numeru NIP (w przypadku, gdy Usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą).

5.6.   Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Usługodawca prześle Usługobiorcy na podany przez  niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w postaci nazwy Sprzedającego, adresu siedziby, organu, który zarejestrował działalność Sprzedającego, numeru rejestracji, ceny i zasad jej uiszczania, terminu i sposobu realizacji Zamówienia oraz informacji o sposobie potwierdzenia Zamówienia.

5.7. Po dokonaniu potwierdzenia Zamówienia Usługodawca prześle Usługobiorcy na podany przez niego Adres poczty elektronicznej informację o otrzymaniu i potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedającego.

5.8. W przypadku niepotwierdzenia Zamówienia przez Usługobiorcę, podane przez niego Dane osobowe zostaną usunięte przez Usługodawcę, z wyjątkiem przypadków gdy Usługobiorca posiada Konto w Sklepie Online w zakresie Danych osobowych tam podanych.

5.9. Usługobiorca składając Zamówienie, zawiera umowę sprzedaży Towaru z wybranym Sprzedającym, w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego zgodnie z pkt. 5.7. powyżej.

5.10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie Usługodawcy lub Sprzedającego. W przypadku niedostępności Towaru objętego Zamówieniem, Usługobiorca zostanie każdorazowo poinformowany o stanie Zamówienia. Usługobiorca jest uprawniony do podjęcia decyzji o sposobie dalszej realizacji Zamówienia. Jeśli Usługobiorca dokonał zapłaty za Towar niedostępny, Usługodawca bądź Sprzedający zwróci Usługobiorcy należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych, licząc od momentu anulowania przez Usługobiorcę części bądź całości Zamówienia. 

5.11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży jest przeznaczona ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień Towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.Zamówienie w ramach sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zamówiony Towar jest dostępny w magazynie Usługodawcy lub Sprzedającego. Postanowienia pkt. 5.10 powyżej znajdują zastosowanie.

5.12. Do każdego Zamówienia jest dołączana, wystawiana przez właściwego Sprzedającego, faktura VAT.

VI. CENY TOWARÓW

6.1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Online są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu dokonywania zakupu.

6.2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Usługobiorcę Zamówienia.

6.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Online, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Online lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6.4. Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny końcowej Towaru zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym pod adresem http://sklep.porsche.pl/

VII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1. Czas doręczenia Usługobiorcy Towaru to suma czasu realizacji Zamówienia przez Sprzedającego oraz czasu dostawy przez przewoźnika, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

7.1. Niezależnie od postanowień pkt. 5.10 i 5.11. Regulaminu powyżej, przy każdym Towarze podana jest informacja o prawdopodobnej dostępności Towaru w magazynie. W przypadku Towaru prawdopodobnie dostępnego w magazynie przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. W przypadku Towaru prawdopodobnie niedostępnego w magazynie w chwili dokonywania Zamówienia przewidywany czas realizacji Zamówienia wynosi nie mniej niż 14 dni roboczych lecz nie więcej niż 30dni roboczych. Czas realizacji Zamówienia jest to czas pomiędzy przyjęciem Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego potwierdzonego wiadomością zgodnie z pkt. 5.7. Regulaminu powyżej i wysłaniem Towaru przez Sprzedającego, z uwzględnieniem dni roboczych.

7.2. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego Zamówienia. Termin wysyłki Towaru jest równy najdłuższemu czasowi realizacji  poszczególnych Zamówień.

7.3. Zamówienia są realizowane na adres wskazany przez Usługobiorcę za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z pkt. 6.4. Regulaminu powyżej. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Towaru we wskazanej przez Usługobiorcę siedzibie Sprzedającego, co jest bezpłatne.

VIII. PŁATNOŚĆ I NADPŁATY

8.1. Usługobiorca dokonuje płatności w formie elektronicznego przelewu bankowego – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności lub płatności kartą. Przelew winien być dokonany przez Usługobiorcę w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.

8.2. W przypadku powstania nadpłat w związku z płatnościami za zamówione Towary, zwrot następuje w formie przelewu na rachunek bankowy, przy pomocy którego Usługobiorca dokonał zapłaty za Towar. 

IX. REKLAMACJE

9.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Online pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne.

9.2. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Jeżeli Usługobiorca, po otrzymaniu Towaru, dostrzeże w nim wady może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na Towar gwarancji. Wskazanie czy i jakiej treści gwarancja jest udzielana na Towar znajduje się przy opisie danego Towaru.

9.3. Usługobiorcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego w związku z wadami Towaru (rękojmia).

9.4. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Usługobiorca powinien odesłać Towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres właściwego Sprzedającego wskazany pod adresem http://sklep.porsche.pl/kontakt Do Towaru należy dołączyć fakturę zakupową wraz z pisemnym opisem ujawnionych w Towarze wad.

9.5. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Towarem. 

9.5.1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres właściwego Sprzedającego. Adresy do składania reklamacji wskazane są pod adresem: http://sklep.porsche.pl/kontakt Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 

9.5.2. Użytkownicy są uprawnieni do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Sprzedający nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

9.5.3. Reklamację, o której mowa w pkt. 9.5.2. można złożyć w formie papierowej na adres siedziby -Sprzedającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: http://sklep.porsche.pl/kontakt Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego reklamację (reklamującego): imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 

9.5.4. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Usługodawca powiadomi o tym reklamującego na piśmie bądź w formie elektronicznej, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji. 

9.5.5. Odpowiedź na reklamację oraz informacja, o której mowa w pkt 9.5.4. zdanie drugie, wysyłana jest na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą). 

9.6. Usługobiorca ma prawo ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia tych roszczeń w postaci w szczególności 1) skorzystania z pośrednictwa rzeczników praw konsumenta przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek Usługobiorcy lub 2) skorzystania z pośrednictwa prywatnych instytucji zajmujących się mediacją z inicjatywy Usługobiorcy na zasadach określonych indywidualnie przez te instytucje.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

10.1. Usługobiorca może zrezygnować z Towaru kupionego u Sprzedającego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania Towaru, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

10.2.   Towar należy odesłać do siedziby właściwego Sprzedającego.

10.3. Sprzedający dokonuje zwrotu wszystkich należności poniesionych przez Usługobiorcę, z tytułu zakupu Towaru, w tym kosztów dostarczenia Towaru, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

10.4. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Usługobiorca.

10.5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

10.6. Koszt bezpośredni zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży pokrywa Usługobiorca.

10.7. Szczegółowe pouczenie o zasadach odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawiera Załącznik nr 3 do Regulaminu. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego może skorzystać Użytkownik stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

XI. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

11.1.   Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

11.2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy, w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, albo gdy Usługobiorca złoży Zamówienie w Sklepie Online, wskazując jednocześnie Sprzedającego, a Sprzedający dokona potwierdzenia złożonego Zamówienia, jest Sprzedający. 

11.3. Zakres przetwarzanych danych osobowych jest następujący: imię, nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy, NIP.

11.4. W celu  złożenia reklamacji Usługobiorca powinien podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

11.5. Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne w zakresie adresu IP w celu prowadzenia statystyki Sklepu Online oraz wprowadzania usprawnień w Sklepie Online.

11.6. Usługodawca i Sprzedający na podstawie UODO w związku z UŚUDE są uprawnieni do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu korzystania z Usługi oraz zakupu Towaru, zgodnego z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

11.7. Usługodawca oraz Sprzedający zapewniają bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosują środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Sklepu Online. Usługodawca oraz Sprzedający spełniają wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca oraz Sprzedający zapewniają środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

11.8.  Usługodawca i Sprzedający zapewniają całkowitą ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.

11.9. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych do GoldenSubmarine Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (60 -273) przy ul. Macieja Palacza 113a w celu zapewnienia obsługi technicznej Sklepu Online.  

11.10. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.

11.11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta Użytkownika lub złożenia Zamówienia i zakupu  Towaru.

11.12. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy może być wykorzystywany w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Usługobiorcę. Usługobiorca ma możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili, bez podania przyczyny.

11.13. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być ponadto przetwarzane w celu realizacji działań marketingowych wyłącznie po wyrażeniu stosownej zgody przez Usługobiorcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do korzystania z Usług Sklepu Online. 

11.14. Telekomunikacyjne urządzenie końcowe Usługobiorcy może być używane dla celów marketingu bezpośredniego wyłącznie po wyrażeniu uprzednio zgody przez Usługobiorcę. Zgoda może być może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez Usługobiorcę. Zgoda może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.01.2015.

12.2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem http://sklep.porsche.pl/

12.3. Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

12.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy, z zastrzeżeniem punktu 12.5.-12.8 poniżej.

12.5. Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie internetowej Sklepu Online pod adresem http://sklep.porsche.pl/ oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.

12.6. Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronie internetowej Sklepu Online i bezpośredniego poinformowania zgodnie z pkt. 12.5 powyżej.

12.7. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, zgodnie z pkt 12.6. są realizowane na podstawie zapisów treści Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. 

12.8. W przypadku określonym w punkcie 12.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę  natychmiastowo lub z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia według wyboru Usługobiorcy, i to w terminie 14 dni po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu w wyniku bezpośredniego poinformowania Usługobiorcy, zgodnie z pkt 12.5 powyżej, poprzez poinformowanie drogą elektroniczną lub pisemnie Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy w ww. terminie 14 dni oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

12.9. Przez dni robocze rozumie się: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni wolnych.

12.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych przepisów prawa.